ქართულად
აირჩიეთ სასურველი სერვისცენტრი *
ელ-ფოსტა *
პირადი მონაცემები
განვადების ტიპი *
სახელი  *
გვარი *
დაბადების თარიღი *
პირადობის მოწმობის ნომერი *
პ/მ პირადი ნომერი *
ფაქტიური მისამართი (სადაც ცხოვრობთ) *
მიუთითეთ ბინის (სადაც ცხოვრობთ) მფლობელის სახელი და გვარი *
იურიდიული მისამართი *
მობილურის ნომერი *
სახლის ტელეფონი (სადაც ცხოვრობთ) *
მონაცემები განვადებაზე
განვადების მიზნობრიობა 
განვადების დაფარვის სავარაუდო ვადა (6 ან 12 თვე) *
მოთხოვნილი განვადების თანხა (თანამონაწილეობის გარეშე) 
მოთხოვნილი სესხის ვალუტა (100 000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირებისა და ინდ.მეწარმეებისთვის) *
განვადების დაფარვის ძირითადი წყარო *
ინფორმაცია სამსახურის შესახებ
ორგანიზაციის დასახელება *
თანამდებობა *
სამსახურის საქმიანობის სფერო *
ფინანსური მდგომარეობა
თქვენი შემოსავლები *
შემოსავლების ვალუტა *
ძირითადი სამსახურის მიხედვით  
დამატებითი შემოსავალი  
დამატებითი შემოსავლის წყარო  
სარგებლობთ თუ არა სხვა ბანკის კრედიტით, განვადებით ან საკრედიტო ბარათით? *
დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მიუთითეთ ყოველთვიური შენატანის მოცულობა  
მიუთითეთ მომსახურების სრული ღირებულება ინვოისით და ინვოისის ნომერი. *
საიდან შეიტყვეთ პროდუქტის შესახებ? 
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: ბანკი უფლებამოსილია მოიპოვოს სასესხო განაცხადის განხილვისთვის საჭირო ნებისმიერი ინფორმაცია
შეიყვანეთ სურათზე მოცემული სიმბოლოები *
 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.