ინკასაცია
ბაზისბანკი ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს სთავაზობს საინკასაციო მომსახურებას. თანხებისა და სხვა მატერიალური ფასეულობების გადაზიდვას განახორციელებენ სათანადოდ აღჭურვილი ინკასატორები.  გადაზიდვებისთვის გამოიყენება ჯავშნიანი ავტომობილები. ინკასაცია შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით.
 


 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.