საბავშვო ანაბარი
ანაბრის პირობები:

ანგარიშის გახსნა - უფასო; 
ანაბრის გახსნა შეუძლიათ მხოლოდ ფიზიკურ პირებს;
ანგარიში იხსნება ბავშვის სახელზე მშობლის ან მესამე პირის მიერ; 

ანაბრის ვადა: 
  • მინიმუმ 3 წელი
  • მაქსიმუმ: ბავშვის სრულწლოვანებამდე; 

    თუ ანაბარს ბავშვის სახელზე ხსნიან მშობლები, ბავშვის სრულწლოვანებამდე მათ აქვთ ანაბრის განკარგვის უფლება. სრულწლოვანების მიღწევისთანავე ეს უფლება გადადის ბავშვზე; 

    თუ ანაბარს ბავშვის სახელზე ხსნის მესამე პირი, ბავშვის სრულწლოვანებამდე მისი განკარგვის უფლება აქვს ანაბრის გამხსნელს, ხოლო ბავშვის სრულწლოვანების დადგომისთანავე ეს უფლება გადადის მასზე;

ანაბრის საპროცენტო სარგებელი

GEL

USD

EUR

12%

6.50%

5.25%

ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

GEL

USD

EUR

12.21%

6.56%

5.29%


ანაბრის პირველადი მინიმალური შენატანი:
  • 50 ლარი
  • 25 აშშ დოლარი
  • 25 ევრო 
თანხის ყოველი შემდგომი შენატანი - მინ. 10 ერთეული. 

შენატანების პერიოდულობა დამოკიდებულია ანაბრის გამხსნელის სურვილზე;

ანაბარზე პროცენტის დარიცხვა წარმოებს წელიწადში ერთხელ (მე–12 თვის ბოლოს);

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარზე განთავსებულ თანხას ერიცხება შემცირებული საპროცენტო სარგებელი.

2018 წლის 1 იანვრიდან, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ კანონის თანახმად, ყველა ფიზიკური პირის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 5,000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებ-გვერდზე: www.diagency.ge


ხელშეკრულების ვადაზე ადრე მოშლის შემთხვევაში, საბავშვო ანაბარს სარგებელი დაერიცხება შემდეგნაირად:
სამ წლამდე ვადაზე ადრე მოშლის შემთხვევაში-ხელშეკრულების დარღვევის დღისთვის ბანკში არსებული მოთხოვნამდე ანაბრის დადგენილი საპროცენტო ოდენობით;
სამი წლიდან ზევით ვადაზე ადრე მოშლის შემთხვევაში-სარგებლის ბოლო რეალიზაციიდან დეპოზიტის შეწყვეტამდე პერიოდისათვის პროცენტი არ დაერიცხება ხოლო გახსნიდან სარგებლის ბოლო რეალიზაციამდე პერიოდზე ხელშეკრულებით განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი.
ცვლილება ვრცელდება 2014 წლის 15 ნოემბრამდე გახსნილ საბავშვო ანაბრებზეც.
         
 
 
 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.