მოთხოვნამდე ანაბარი
 ანაბრის პირობები:
ანგარიშის გახსნა - უფასო;

მინიმალური ნაშთი ანაბარზე სარგებლის დარიცხვისთვის უნდა შეადგენდეს 100 ლარს / 100 აშშ დოლარს / 100 ევროს; 
ანაბრის ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტიდან მიმდინარე კვარტლის ბოლომდე ავტომატური გაგრძელებით, გაგრძელების თარიღისთვის ბანკში ანალოგიური და სტანდარტული პროდუქტისთვის მოქმედი პირობებით;

ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი:

GEL

USD

EUR

3%

2%

0.3%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:

GEL

USD

EUR

3.04%

2.02%

0.3%ანაბარზე პროცენტის დარიცხვა ხდება ყოველი თვის ბოლოს;

უნაღდო სახით ჩარიცხული თანხის განაღდება ფასიანია და საკომისიო განისაზღვრება ბანკის მოქმედი ტარიფის მიხედვით;

 
ანგარიშის გასახსნელად საჭიროა მხოლოდ პირადობის მოწმობა
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:
ანაბრიდან თანხის გადარიცხვის, ან ჩარიცხული თანხის გატანის შემთხვევაში მოქმედებს მიმდინარე ანგარიშის ტარიფები. http://www.basisbank.ge/ge/service_rates/

2018 წლის 1 იანვრიდან, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ კანონის თანახმად, ყველა ფიზიკური პირის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 5,000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებ-გვერდზე: www.diagency.ge


გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 1 აპრილიდან ანაბრის ზემოთ მოყვანილი შემცირებული საპროცენტო განაკვეთები გავრცელდება არსებულ დეპოზიტებზეც.
 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.