ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები
 
ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება  უფასოა;
ანაბრის გასახსნელად მინიმალური თანხაა 100 ლარი / 100 აშშ დოლარი / 100 ევრო

სარგებლის გატანა შესაძლებელია ყოველი თვის ბოლოს ან ანაბრის ვადის დასრულების შემდეგ;

ანაბარზე თანხის დამატება არ შეიძლება; 

მეანაბრეს შეუძლია ისარგებლოს სესხით, რომლის საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს ანაბრის წლიურ სარგებელს დამატებული 4%;

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ევროში გახსნილ ანაბარზე განთავსებულ თანხას ერიცხება წლიური 0.3%, აშშ დოლარში1%, ლარში 1.5%;

ბონუს სისტემა
ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ბაზისბანკში გახსნიან ვადიან ანაბარს, ბანკი გადასცემს Visa Classic ან Visa Gold საერთაშორისო პლასტიკურ ბარათებს ანაბრის მოცულობის შესაბამისად;

წლიური საპროცენტო სარგებელი

თვეებში

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

3-5

8.50%

2.50%

0.50%

6-8

9.50%

2.75%

0.75%

9-11

10.00%

3.25%

1.00%

12-14

10.50%

4.00%

1.25%

15-17

10.50%

4.00%

1.25%

18-20

10.75%

4.25%

2.00%

21

11.00%

4.50%

2.75%

22

11.00%

4.50%

2.75%

23

11.00%

4.50%

3.25%

24

11.00%

4.50%

3.25%

 
წლიური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

თვეებში

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

3-5

8.71%

2.52%

0.50%

6-8

9.65%

2.76%

0.75%

9-11

10.04%

3.25%

1.00%

12-14

10.41%

3.99%

1.25%

15-17

10.29%

3.97%

1.25%

18-20

10.39%

4.19%

1.99%

21

10.58%

4.43%

2.72%

22

10.54%

4.42%

2.72%

23

10.50%

4.41%

3.20%

24

10.45%

4.40%

3.19%

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:
სარგებლის ყოველთვიური გატანისას საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.5 %.
 ანგარიშის გასახსნელად საჭიროა მხოლოდ პირადობის მოწმობა.

2018 წლის 1 იანვრიდან, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ კანონის თანახმად, ყველა ფიზიკური პირის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 5,000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებ-გვერდზე: www.diagency.ge
 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.