სასარგებლო ანაბარი
გახსენით ანაბარი თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი თანხითა, მიიღეთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი და ისარგებლეთ თქვენი დანაზოგით ნებისმიერ დროს!
 სასარგებლო ანაბრის პირობები:
  • ანაბარზე თანხის შეტანა და გამოტანა შეუზღუდავია
  • ანგარიშის გახსნა უფასოა;
  • მინიმალური ნაშთი ანაბარზე სარგებლის დარიცხვისთვის უნდა შეადგენდეს 100 ლარს / 100 აშშ დოლარს / 100 ევროს;  

  •  შემდგომი მინიმალური შენატანი ასევე შეუზღუდავია;

  • ანაბარზე შესაძლებელია ოპერაციების განხორციელება დისტანციური ბანკინგით (ინტერნეტბანკინგი, ტელებანკინგი); 
  • ანაბრის ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტიდან მიმდინარე კვარტლის ბოლომდე ავტომატური გაგრძელებით, გაგრძელების თარიღისთვის ბანკში ანალოგიური და სტანდარტული პროდუქტისთვის მოქმედი პირობებით.

ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი:

GEL

USD

EUR

6%

2.15%

0.4%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:

GEL

USD

EUR

6.17%

2.17%

0.4%გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:

თუ ანაბრიდან თვის განმავლობაში თანხის გატანა მოხდა ორჯერ ან მეტჯერ, ანაბრის ხელშეკრულება დარღვეულად ითვლება და მას დაერიცხება წლიური სარგებელი 2%–ლარში; ეფექტური: 2,02% 1,%–აშშ დოლარში, ეფექტური: 1%; 0,30 ევროში, ეფექტური: 0,30%

ანაბრიდან თანხის გადარიცხვის, ან ჩარიცხული თანხის გატანის შემთხვევაში მოქმედებს მიმდინარე ანგარიშის ტარიფები. 

2018 წლის 1 იანვრიდან, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ კანონის თანახმად, ყველა ფიზიკური პირის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 5,000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებ-გვერდზე: www.diagency.ge

გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 1 აპრილიდან ანაბრის ზემოთ მოყვანილი შემცირებული საპროცენტო განაკვეთები გავრცელდება არსებულ დეპოზიტებზეც.


 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.