ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები
 
ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება  უფასოა;
ანაბრის გასახსნელად მინიმალური თანხაა 100 ლარი / 100 აშშ დოლარი / 100 ევრო

სარგებლის გატანა შესაძლებელია ყოველი თვის ბოლოს ან ანაბრის ვადის დასრულების შემდეგ;

ანაბარზე თანხის დამატება არ შეიძლება; 

მეანაბრეს შეუძლია ისარგებლოს სესხით, რომლის საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს ანაბრის წლიურ სარგებელს დამატებული 4%;

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ევროში გახსნილ ანაბარზე განთავსებულ თანხას ერიცხება წლიური 0.3%, აშშ დოლარში1%, ლარში 1.5%;

ბონუს სისტემა
ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ბაზისბანკში გახსნიან ვადიან ანაბარს, ბანკი გადასცემს Visa Classic ან Visa Gold საერთაშორისო პლასტიკურ ბარათებს ანაბრის მოცულობის შესაბამისად;

წლიური საპროცენტო სარგებელიდღე

თვე

GEL

USD

EUR

90-179

3-5

11.50%

1.70%

0.50%

180-269

6-8

11.50%

2.20%

0.75%

270-359

9-11

11.80%

2.60%

1.00%

360-389

12

12.00%

3.00%

1.25%

389-449

13-14

12.00%

3.10%

1.25%

450-539

15-17

12.10%

3.20%

1.25%

540-629

18-20

12.30%

3.35%

2.00%

630-659

21

12.50%

3.45%

2.75%

660-689

22

12.50%

3.45%

2.75%

690-729

23

12.50%

3.45%

3.25%

730

24

12.80%

3.60%

3.25%

 
წლიური ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

დღე

თვე

GEL

USD

EUR

90-179

3-5

11.93%

1.71%

0.50%

180-269

6-8

11.76%

2.22%

0.75%

270-359

9-11

11.89%

2.61%

1.00%

360-389

12

12.03%

3.01%

1.25%

360-449

13-14

11.91%

3.10%

1.25%

450-539

15-17

11.84%

3.18%

1.25%

540-629

18-20

11.85%

3.32%

1.99%

630-659

21

11.98%

3.41%

2.72%

660-689

22

11.92%

3.40%

2.72%

690-729

23

11.87%

3.40%

3.20%

730

24

12.06%

3.54%

3.19%

 გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:

სარგებლის ყოველთვიური გატანისას საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.5 %.
 ანგარიშის გასახსნელად საჭიროა მხოლოდ პირადობის მოწმობა.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge
 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.