Basisbank
 24/7
+995 322 922 922
*9292


VISA სადებეტო ბარათები

ისარგებლეთ ბაზისბანკის უკონტაქტო ბარათებით!

უკონტაქტო ბარათი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დაზოგოს დრო და გაიმარტივოს ნებისმიერი ნივთისა თუ მომსახურების შეძენა, საჭიროა მხოლოდ ტერმინალზე ბარათის მიახლოება და ტრანზაქცია შესრულებულია.

იმისათვის, რომ შეძლოთ უკონტაქტო ბარათებით სარგებლობა, უნდა განაახლოთ ბარათი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, (ან აიღოთ ახალი ბარათი) რაც მოგცემთ საშუალებას ყველაზე მარტივად, კომფორტულად და სწრაფად განახორციელოთ გადახდა ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტში.    
ბაზისბანკის საერთაშორისო VISA პლასტიკური ბარათი არის თანამედროვე, მოხერხებული და საიმედო ანგარიშსწორების საშუალება ნებისმიერ ვალუტაში. VISA ბარათის გამოყენება შესაძლებელია 250 ქვეყნის 12 000 000 სავაჭრო და მომსახურების ობიექტში, სადაც  სიმბოლოა  გამოსახული.
VISA CLASSIC
VISA CLASSIC არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პლასტიკური ბარათი მთელ მსოფლიოში, მისი გამოყენება შესაძლებელია მილიონობით სავაჭრო და მომსახურების ობიექტში საქართველოსა და საზღვარგარეთ, სადაც კი ნახავთ სიმბოლოს. VISA CLASSIC-ის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ განახორციელოთ ანგარიშსწორება ინტერნეტით ან ტელეფონით, ასევე, დაჯავშნოთ სასტუმროს ნომრები და ავტომანქანები მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში.
 VISA GOLD
VISA GOLD მუდამ იქნება თქვენი სავიზიტო ბარათი ელიტარულ საზოგადოებაში. ამ ბარათის მფლობელებს მთელ მსოფლიოში ემსახურებიან, როგორც VIP-კატეგორიის კლიენტებს.VISA GOLD-ის უპირატესობებია: ფულის განაღდების მაღალი დღიური ლიმიტი, ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში ნაღდი თანხის სასწრაფო მიღება მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში და მრავალი სხვა.
ბარათის მიღების წესები
პირადი სარგებლობისათვის
ბარათის მისაღებად განმცხადებელმა ბანკს უნდა წარუდგინოს დადგენილი ფორმით შევსებული და ხელმოწერილი განაცხადი, გახსნას ახალი ან ისარგებლოს უკვე არსებული საბარათე ანგარიშით, შეიტანოს ან ჩარიცხოს ანგარიშზე შეუმცირებადი ნაშთი და ბარათის გამოშვებასთან დაკავშირებული გადასახადები, ბანკის მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად.

ბანკი, თანხის ანგარიშზე ჩარიცხვიდან 3 (სამი) საბანკო დღის განმავლობაში დაამზადებს და გადასცემს განმცხადებელს ბარათს შესაბამისი დოკუმენტაციის თანხლებით. სასწრაფო დამზადების შემთხვევაში, ბარათი და PIN-კოდი კლიენტს მეორე საბანკო დღეს გადაეცემა.

თუ განმცხადებელი ბარათის დამზადებიდან 3 (სამი) თვის განმავლობაში არ მოითხოვს ბარათს, მაშინ აღნიშნული ბარათი ექვემდებარება განადგურებას. ბარათის მფლობელს გადახდილი წლიური მომსახურების საკომისიო არ უბრუნდება.

სახელფასო პროგრამა

პლასტიკური ბარათებით ხელფასების გაცემა თანამედროვე, გამარტივებული და უსაფრთხო ფორმაა.
სახელფასო პროგრამის მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ:

გაამარტივონ ხელფასის გაცემის პროცედურა;
დაიცვან სახელფასო განაკვეთების კონფიდენციალობა;
ბანკის მეშვეობით მინიმუმამდე შეამცირონ ხელფასის გაცემის ორგანიზებასთან დაკავშირებული დანახარჯები (ნაღდი თანხების მიღება და დაცვა, მოლარის დამატებითი შტატის შენახვა).

სახელფასო პროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციის თანამშრომლებს საშუალება ეძლევათ საჭიროების შემთხვევაში ისარგებლონ კრედიტით (ოვერდრაფტით). მათთვის კრედიტის მიღების პროცედურა გამარტივებული, ხოლო კრედიტი — შეღავათიანია.

ზოგადი ტერმინოლოგია
პერსონალური საიდენტიფიკაციო კოდი (PIN)
ბარათს აქვს პერსონალური საიდენტიფიკაციო კოდი (PIN), რომელიც ცნობილია მხოლოდ ბარათის მფლობელისათვის. PIN-ი გამოიყენება ბანკომატიდან თანხის გამოსატანად. PIN-ის დავიწყების შემთხვევაში ბარათის მფლობელმა აუცილებლად უნდა მიმართოს მომსახურე ბანკს.
ამონაწერი
ბარათის მფლობელს უფლება აქვს მოითხოვოს საბარათე ანგარიშის ამონაწერი. ამონაწერში ნაჩვენებია ინფორმაცია საბარათე ანგარიშის მიმდინარე ბალანსის, მომხდარი გარიგებებისა და თანხის განაღდების შესახებ.
ასევე თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი ანგარიშები 24 საათის განმავლობაში ელექტრონული საბანკო მომსახურების (www.bankonline.ge) საშუალებით.
ოვერდრაფტი (კრედიტი)
ოვერდრაფტის გამოყენებით ბარათის მფლობელს შეუძლია დახარჯოს თავის ანგარიშზე არსებულ თანხაზე გაცილებით მეტი და ბანკის მიმართ წარმოქმნილი დავალიანება დაფაროს შემდგომში. ოვერდრაფტის შემთხვევაში ბარათზე მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება.
ოვერდრაფტის მომსახურებით სარგებლობა შეუძლიათ: 
მომხმარებლებს, რომელთაც საბარათე ანგარიშზე ერიცხებათ ხელფასი;
ბანკის მეანაბრეებს;

ბანკის კლიენტი ორგანიზაციის მენეჯმენტს ან დამფუძნებლებს;

სხვა კატეგორიის მომხმარებლებს, რომელთათვისაც ბანკი ღებულობს ოვერდრაფტის დაშვების გადაწყვეტილებას.

თანხის განაღდება და ანგარიშსწორება
1) ბანკომატის გამოყენების ინსტრუქცია
მოათავსეთ ბარათი ბანკომატზე არსებულ ბარათის ჩასადებში ისე, რომ ბარათზე გამოსახული ისარი მდებარეობდეს ბარათის ზედა მხარეს და მიმართული იყოს ბარათის ჩასადებისაკენ.

აირჩიეთ მომსახურების სასურველი ენა (ქართული, რუსული, ინგლისური) ბანკომატის ეკრანზე გამოსახული წარწერის გასწვრივ განთავსებულ ღილაკზე დაჭერით.

შეიყვანეთ PIN-კოდი (ბანკომატის მიერ მოთხოვნის შემდეგ). PIN-კოდი წარმოადგენს ოთხნიშნა პერსონალურ საიდენტიფიკაციო კოდს, რომელსაც მიიღებთ დალუქულ კონვერტში ბარათთან ერთად. PIN-კოდის სამჯერ არასწორად შეყვანის შემთხვევაში ბანკომატი დააკავებს თქვენს ბარათს. ასეთ ვითარებაში მიმართეთ ბანკს.

PIN-კოდის შეყვანის შემდეგ აირჩიეთ ოპერაცია: ა) თანხის გატანა, ბ) ბალანსის ნახვა.
თანხის გატანის შემთხვევაში აირჩიეთ ვალუტა და სასურველი თანხა. თუ თქვენთვის სასურველი თანხა არ არის გამოსახული ბანკომატის ეკრანზე, მაშინ აირჩიეთ მენიუ “სხვა თანხა” და აკრიფეთ თქვენთვის სასურველი თანხა.

აიღეთ ბარათი, თანხა და ქვითარი. არ დააყოვნოთ ბარათი და მოწოდებული თანხა ბანკომატში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანკომატი მათ დააკავებს. მსგავს შემთხვევაში უნდა მიმართოთ მომსახურე ბანკს.
2) ბანკიდან თანხის გამოტანა
თქვენ შეგიძლიათ თანხის გამოტანა ნებისმიერი ბანკიდან, რომელიც ემსახურება საერთაშორისო VISA ბარათებს. თანხის გამოტანისას საჭიროა ბანკის თანამშრომელს წარუდგინოთ ბარათი და პირადობის დამადასტურებელი საბუთი.
3) სავაჭრო ობიექტებში ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ბარათით ანგარიშსწორებისას ობიექტის თანამშრომელი წარმოგიდგენთ სავაჭრო ქვითარს, რომელზეც მხოლოდ მას შემდეგ უნდა მოაწეროთ ხელი, როცა დარწმუნდებით ქვითარზე მითითებული თანხის სისწორეში. არ დაგავიწყდეთ ქვითრის ასლის აღება, რომელიც უნდა შეინახოთ მანამ, სანამ არ მოხდება თანხების ჩამოწერა თქვენი ანგარიშიდან. ქვითარზე ხელმოწერა უნდა დაემთხვეს ბარათის უკანა მხარეს არსებულ ხელმოწერას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ობიექტის თანამშრომელი უფლებამოსილია მოგთხოვოთ პირადობის მოწმობა, ხოლო მისი არქონის შემთხვევაში - გააუქმოს გარიგება.
4) ინტერნეტში ანგარიშსწორება
ინტერნეტში ანგარიშსწორება შესაძლებელია VISA CLASSIC და VISA GOLD ბარათებით. ამისათვის საჭიროა ბარათზე ამოტვიფრული თექვსმეტნიშნა ნომრის (ვებ-გვერდის მოთხოვნის შემთხვევაში შეიყვანეთ ბარათის უკანა მხარეს დატანილი სამნიშნა კოდი) და ვადის გასვლის თარიღის შეყვანა ვებ-გვერდზე. სანამ ინტერნეტში თქვენი ბარათის ინფორმაციას შეიყვანთ, დარწმუნდით ინტერნეტ-გვერდის უსაფრთხოებასა და ლეგიტიმურობაში.
რეკომენდაციები
ბარათის მიღებისას უკანა მხარეს განთავსებულ ზოლზე ხელი მოაწერეთ (პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში დაფიქსირებული ხელმოწერის მსგავსად). ეს ბარათის შემდგომში სარგებლობისას გაუგებრობებს აგარიდებთ

არ დააწეროთ PIN კოდი ბარათს ან სხვა პირთათვის ხელმისაწვდომ საგნებს.
არ დაუშვათ თქვენი ბარათის სიახლოვე ძლიერი მაგნიტური ველის მქონე საგნებთან, რადგან ამან შეიძლება ბარათის მაგნიტური ლენტის დაზიანება და ბარათის მწყობრიდან გამოსვლა გამოიწვიოს.

გულდასმით შეამოწმეთ ქვითრის შევსების სისწორე. არ მოაწეროთ ხელი მასზე, თუკი ჩატარებული ფინანსური ოპერაციის ღირებულება არასწორადაა მითითებული. მოითხოვეთ შეცდომით გაფორმებული ქვითრის განადგურება.

თუ თქვენ სარგებლობთ ბანკომატით:

აკრიფეთ თქვენი PIN კოდი ისე, რომ არავინ შეძლოს მისი დანახვა;

ბანკომატის მიერ მოწოდებული ბარათის აღების შემდეგ არ დააყოვნოთ თანხის აღება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანკომატი უკან ჩააბრუნებს მას. ტრანზაქციის დასრულების შემდეგ აიღეთ მოწოდებული ქვითარი;

სახიფათოა ქვითრის გადაგდება, რადგან იგი შეიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას თქვენი ბარათის შესახებ;

თუ ბანკომატმა უარი განაცხადა თანხის გაცემაზე, გადაამოწმეთ საბარათე ანგარიშზე არსებული ნაშთი.

საზღვარგარეთ გამგზავრებამდე:

შეამოწმეთ თქვენი ბარათის მოქმედების ვადა;

დარწმუნდით, რომ გახსოვთ PIN კოდი;

შეამოწმეთ ბალანსი საბარათე ანგარიშზე და საჭიროების შემთხვევაში შეავსეთ იგი.
ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში:
დაუყოვნებლივ აცნობეთ მომხდარის შესახებ ბარათის ემიტენტი ბანკის შესაბამის სამსახურს. ბარათის ბლოკირებისათვის საჭიროა ბანკის საბარათე განყოფილების თანამშრომელს შეატყობინოთ ბარათის კოდური სიტყვა და სხვა ინფორმაცია ბარათის შესახებ, აგრეთვე უპასუხოთ მის კითხვებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბარათი არ იქნება ბლოკირებული.
ბარათის მოპარვის ან დაკარგვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ტელეფონზე (+995 32) 2 922 922  ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში.
არასამუშაო დროს: საპროცესინგო ცენტრი  (+995 32) 2911704 / (+995 32) 2953707 / (+995 32) 2923112 / (+995 32) 2912214 / (+995 32) 2777222
ფაქსი: (+995 32) 2 986 548

                                      VISA ბარათების მომსახურების ტარიფები

Classic Business Gold
ბარათის მაქსიმალური ვადა 2 წელი
წლიური მომსახურება
ძირითადი ბარათის პირველი წლის
15 GEL 100 GEL 150 GEL
ძირითადი ბარათის მეორე წლის
15 GEL 75 GEL 100 GEL
განახლებული ბარათის
15 GEL 75 GEL 100 GEL
დამატებითი ბარათის
15 GEL 75 GEL 100 GEL
ბარათის სასწრაფო დამზადება ბარათის წლიურ მომსახურებას + 50 GEL
მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე
10 GEL, 5 USD, 5 EUR 100 USD 100 USD
ნაღდი თანხის გამოტანის დღიური ლიმიტი
1500 USD 20000 USD 3000 USD
განაღდების დღიური ლიმიტის ცვლილების საკომისიო (1 თვით)
10 GEL 10 GEL 10 GEL
გარიგების დღიური ლიმიტი
7000 USD 25000USD 15000 USD
ბანკომატში თანხის განაღდების საკომისიო
ბაზისბანკის ბანკომატში 0.2% მინ. 0.2 GEL
აგენტი ბანკების ბანკომატში 0,5% მინ. 0.5 GEL*
სხვა ბანკის ბანკომატებში 2% მინ. 7.5 GEL
ბანკში თანხის განაღდების საკომისიო
ბაზისბანკის განყოფილებაში 0.2% მინ. 0.2 GEL
აგენტი ბანკის განყოფილებაში

2% მინ. 6 GEL

სხვა ბანკის განყოფილებაში 2% მინ. 6 GEL
ბარათზე ჩარიცხვის საკომისიო
ადგილობრივი მერჩანტებიდან

0.5%

საერთაშორისო მერჩანტებიდან

1%

საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში
ადგილობრივი უფასო
საერთაშორისო უფასო
სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივი სტოპ სია
1 GEL1 GEL1 GEL
საერთაშორისო სტოპ სია (ორი კვირით, ერთ რეგიონში)
100 GEL 100 GEL 100 GEL
ადმინისტრაციული საკომისიო
არასანქცირებული ოვერდრაფტის პროცენტი 32%
ამონაწერი საბარათე ანგარიშიდან უფასო
ტრანზაქციის გაპროტესტების საფასური, საერთაშორისო 25 GEL
ტრანზაქციის გაპროტესტების საფასური, საქართველოუფასო
დაზიანებული ბარათის გამოცვლა
15 GEL 60 GEL 60 GEL
მოპარული/დაკარგული ბარათის გამოცვლა
15 GEL 100 GEL 100 GEL

დამატებითი სასწრაფო მომსახურება
დაკარგული ან მოპარული ბარათის შეჩერება GCAS-ის მეშვეობით
100 GEL
ბარათის სასწრაფო აღდგენა
600 GEL
ბარათის სასწრაფო განაღდება
500 GEL

თანხის კონვერტაციის პირობები: 

*იმ შემთხვევაში, თუ ტრანზაქცია განხორციელებულია საბარათე ანგარიშის ვალუტ(ებ)ისაგან განსხვავებულ ვალუტაში, მაშინ მოხდება თანხის საბარათე ანგარიშიდან ჩამოჭრა კონვერტაციის გზით, საბარათე ანგარიშზე ტრანზაქციის ასახვის დღეს ბანკის მიერ დაწესებული კომერციული კურსით, ამასთან საქართველოს ფარგლებს გარეთ შესრულებული ტრანზაქციებისათვის ანგარიშსწორების ვალუტისაგან განსხვავებულ ვალუტებში (აშშ დოლარის, ევროსა და ჩინური იუანისგან (უნიონ ფეის შემთხვევაში)) კონვერტაციის კურსი დგინდება შესაბამისი საგადამხდელო სისტემის (“ვიზა“ (VISA), “მასტერქარდ“ (MasterCard), “იუნიონ ფეი” (Union Pay) მიერ. 

გამომდინარე იქიდან, რომ თანხის ჩამოჭრა ხდება კლიენტის მიერ ტრანზაქციის გატარებიდან რამოდენიმე დღის შემდგომ გასათვალისწინებელია, რომ დაბლოკვის დროს არსებული კურსი და საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული კურსი შესაძლებელია იყოს განსხვავებული.

ანგარიშებს შორის ვალუტის კონვერტაცია ყოველთვის ხორციელდებ კონკრეტული დროისთვის მოქმედი კომერციული კურსის შესაბამისად.

VISA ვალუტის კურსები

ბანკის კომერციული კურსი

 *აგენტი ბანკები: 
·         თიბისი ბანკი
·         ვითიბი ბანკი
·         ჰალიკ ბანკი
·         ქართუ ბანკი 
 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.