Basisbank
 24/7
+995 322 922 922
*9292

მეგობარათი

 
იმეგობრე სასარგებლო ბანკთან 

ისარგებლეთ ბაზისბანკის უკონტაქტო ბარათებით!

უკონტაქტო ბარათი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დაზოგოს დრო და გაიმარტივოს ნებისმიერი ნივთისა თუ მომსახურების შეძენა.
ბაზისბანკის საკრედიტო, ან სადებეტო ვიზა ბარათები შესაძლებელია მომხმარებელმა აქციოს უკონტაქტო ბარათად. (ვიზა კლასიკი, ვიზა გოლდი, მეგობარათი), საჭიროა მხოლოდ ტერმინალზე ბარათის მიახლოება და ტრანზაქცია შესრულებულია.

იმისათვის, რომ შეძლოთ უკონტაქტო ბარათებით სარგებლობა, უნდა განაახლოთ ბარათი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, (ან აიღოთ ახალი ბარათი) რაც მოგცემთ საშუალებას ყველაზე მარტივად, კომფორტულად და სწრაფად განახორციელოთ გადახდა ნებისმიერ სავაჭრო ობიექტში.  

 
მეგობარათი უნივერსალური, უფასო საკრედიტო ბარათი! 

ბარათის პირობები:

მაღალი საკრედიტო ლიმიტი

მაქსიმუმ 30 დღიანი საშეღავათო პერიოდი – 0 %!

კომუნალური გადარიცხვები – უფასო!

ბონუს წუთები და SMS-ები მაგთიკომისა და ჯეოსელის აბონენტებს!

* (200 000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირებისა და ინდ.მეწარმეებისთვის) 

 

ეფექტური წლიური საპროცენტო განაკვეთი 0%: გახარჯული თანხის 30 დღის განმავლობაში დაბრუნების შემთხვევაში ბარათით უპროცენტოდ ისარგებლებთ!

მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია საკრედიტო ლიმიტის გაზრდა.

ყოველთვიურად დაანგარიშდება მინიმალური შემოსატანი: საკრედიტო ლიმიტის 5%.


ბონუს წუთები და SMS-ები მაგთიკომისა და ჯეოსელის აბონენტებს!


 ყოველ დახარჯულ 100 ლარზე 8 წუთი და 2 SMS.


სერვისის გასააქტიურებლად გთხოვთ, მობრძანდეთ ბაზისბანკის ნებისმიერ ფილიალში და დაარეგისტრიროთ მაგთიკომისა და ჯეოსელის ნომერი, რომელზეც გსურთ დაგერიცხოთ ბონუსები. 

ბონუსების ჩარიცხვადახარჯვა:

წუთების/ SMS-ების  ხდება ყოველი მომდევნო თვის 1 რიცხვში. ამასთან, ბონუსების გამოყენება შესაძლებელია ჩარიცხვიდან ერთი თვის განმავლობაში; 

საანგარიშო თვედ ითვლება კალენდარული თვე – გასული თვის 26 რიცხვიდან, მომდევნო თვის 26 რიცხვის ჩათვლით.


დარიცხვა მოხდება ბარათით განხორციელებულ შემდეგ ოპერაციებზე:

  • პროდუქტის/მომსახურების შეძენისას; 
  • კომუნალური და საკომუნიკაციო გადასახადების ინტერნეტბანკინგით გადახდისას; 
  • საკომუნიკაციო სახის გადასახადების გადახდისას SMS- ბანკინგით.


მეგობარათის აღება შესაძლებელია ბაზისბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრში უფასოდ! საჭიროა მხოლოდ მინიმუმ 400 ლარის ოდენობის  შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი.


*ბანკის სპონსორობით მეგობარათით ყოველ დახარჯულ 100 ლარზე ბანკი აანაზღაურებს 8 წუთის და 2 SMS-ის ღირებულებას.

 
 მეგობარათის მომსახურების ტარიფები 
 

საკომისიოს სახე

ოდენობა

საბარათე ანგარიშის ვალუტა

ლარი

საკრედიტო ლიმიტი

ინდივიდუალური

მაქსიმალურის საშეღავათო პერიოდი (უპროცენტო კრედიტით სარგებლობა)

30 კალენდარული დღე

კრედიტის აღრიცხვის საკომისიო

თვის ბოლოს დაფიქსირებული უარყოფითი ნაშთის 1,5%
შენიშვნა: პროცენტის დარიცხვა ხდება თვეში ერთხელ, თვის ბოლო დღეს ანგარიშზე დაფიქსირებული ნაშთის მიხედვით.

საპროცენტო განაკვეთიწლიური 10%. ათვისებული საკრედიტო ლიმიტის 30 დღის ვადაში სრულად დაფარვის შემთხვევაში - 0%. ეფექტური- წლიური 28,72%; კრედიტის ერთ წელში დაფარვის შემთხვევაში - ყოველთვიურად ლიმიტის 5%, ხოლო დარჩენილი თანხა - 1 წლის ბოლოს.
შენიშვნა: სარგებელის დარიცხვა მიმდინარეობს ყოველდღიურად, ამასთან დღეების რაოდენობა განისაზღვრება თვეში 30 დღით. 


საკუთარი სახსრების განაღდების საკომისიო

ბაზისბანკის ბანკომატში 0%, ბაზისბანკის განყოფილებაში 0%, აგენტი ბანკის ბანკომატში 0.5% მინიმუმ 0.5 ლარი*, აგენტი ბანკის განყოფილებაში 2% მინ. 6 ლარი,  სხვა ბანკის ბანკომატში 2% მინ. 7.5 ლარი, სხვა ბანკის განყოფილებაში 2% მინ. 6 ლარი

ყიდვითი (უნაღდო) ოპერაციების საკომისიო

0%

ბარათზე ჩარიცხვის საკომისიო
ადგილობრივი მერჩანტებიდან 0,5%
საერთაშორისო მერჩანტებიდან 1%

კრედიტის განაღდების

4,5% (მინიმუმ 10 ლარი)

ანგარიშიდან საკრედიტო ლიმიტის გადარიცხვის საკომისიოგადარიცხვის საკომისიოს + თანხის განაღდების (საკრედიტო ლიმიტის ათვისების) საკომისიო 4.5%, მინ. 10 ლარი

არასანქცირებული კრედიტით სარგებლობის საკომისიო

გადახარჯული თანხის 32%
შენიშვნა: პროცენტის დარიცხვა წარმოებს ყოველდღიურად, არასანქცირებული კრედიტის წარმოშობის თარიღიდან ფაქტიური გადახდის დღემდე.

შეცდომით ჩარიცხული თანხით სარგებლობის ჯარიმა

გამოყენებული თანხის 0.05%- ყოველ დღეზე.
შენიშვნა: ჯარიმა დაირიცხება იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი, თანხის შეცდომით ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან 3 დღის ვადაში არ დააბრუნებს თანხას

საკრედიტო ლიმიტის ზრდა

5%-დან

საკომისიო ლიმიტის აღდგენა

30 ლარი

ლიმიტის ვადა

განუსაზღვრელი

ბარათის დამზადება

უფასო

წლიური მომსახურება

უფასო

დამატებითი ბარათის დამზადება

უფასო

დაკარგული ბარათის გამოცვლა                                  15 ლარი

მოქმედების ვადა

წელი

ნაღდი თანხის გამოტანის დღიური ლიმიტი

1500 აშშ დოლარის ექვივალენტი

გარიგების დღიური ლიმიტი                                          7000 აშშ დოლარი

ადგილობრივ სტოპ სიაში შეტანა

ლარი

საერთაშორისო სტოპ სიაში შეტანა (ორი კვირით, ერთ რეგიონში)

100 ლარი

ამონაწერი საბარათე ანგარიშიდან

უფასო

ტრანზაქციის გაპროტესტების საფასური

25 ლარი

დაზიანებული ბარათის გამოცვლა

15 ლარი

 
პირსაგამტეხლო მეგობარათით სარგებლობის წესების დარღვევისთვის:
 
 *აგენტი ბანკები: 
·         თიბისი ბანკი
·         ვითიბი ბანკი
·         ჰალიკ ბანკი
·         ქართუ ბანკი 

თანხის კონვერტაციის პირობები – „იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორება განხორციელდა საბარათე ანგარიშის ვალუტ(ებ)ისაგან განსხვავებულ ვალუტაში, მაშინ მოხდება თანხის დაკონვერტირება საბარათე ანგარიშის ძირითად ვალუტაში და საბარათე ანგარიშიდან მისი ჩამოჭრა. კონვერტაცია ხორციელდება საბარათე ანგარიშზე ტრანზაქციის ასახვის დღეს ბანკის მიერ დაწესებული კურსით, ამასთან საქართველოს ფარგლებს გარეთ შესრულებული ტრანზაქციებისათვის კონვერტაციის კურსი ბანკის მიერ დგინდება “VISA/ვიზას” მიერ დაწესებულ კურსიდან გამომდინარე. თუ საერთაშორისო ოპერაციისას ანგარიშსწორება განხორციელდა საბარათე ანგარიშის დამატებით ვალუტა(ებ)ში, თანხას დაემატება “VISA/ვიზას” მიერ დაწესებული საერთაშორისო ოპერაციების საკომისიო. საბარათე ანგარიშზე სხვადასხვა ვალუტაში შესაძლო წარმოქმნილი არასანქცირებული დავალიანება ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს გადაიფარება ვალუტების პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით“


 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.